Vaše 
partnerstvo 
a dôvera nás
zaväzujú

ikona

Dlhodoba spolupráca

Budujeme dlhodobú partnerskú 
spoluprácu s každým našim klientom

ikona

Dôvera partnerov

Dôveru partnerov získavame kvalitou, 
profesionalitou a serióznym prístupom 

ikona

Skúsení profesionáli

Odborníci pripravení vykonať svoju prácu
dobre so zreteľom prosperity klienta

O spoločnosti

Vízia

Hlavné princípy

Stratégia

O spoločnosti

Vytvorili sme spoločnosť, ktorá ponúka celkové riešenie vašich účtovných potrieb pre male, stredné,  ale aj väčšie spoločnosti. Sme skúsení certifikovnaný účtovníci, ktorí sú flexibilní, priateľskí, cenovo efektívni  a pripravení na to, aby Vám pomohli riešiť akékoľvek úlohy v oblasti účtovníctva a daní. Naše odborné znalosti a riešenia  na mieru vám pomôžu maximalizovať svoj príjem, minimalizovať výdavky a dosiahnuť rast.  S viac ako 25 rokmi kombinovaného finančného manažmentu a účtovných skúseností sme pripravení  pomôcť vám rozvíjať svoje podnikanie.

Vízia

Spoločnosť ProAudit poskytuje a zabezpečuje komplexný účtovný, daňový  a mzdový servis pre podnikateľské subjekty počas celého podnikateľského života, t.j. od ich vzniku, cez vedenie a kontrolu účtovníctva, komunikáciu s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a štátnymi orgánmi, poradenstvo pri zefektívňovaní procesov až po zabezpečenie korektného ukončenia činnosti.

Hlavné princípy

Byť spoľahlivým, kompetentným  a vysokokvalifikovaným účtovníkom, poskytnúť klientovi aktuálne informácie v dynamicky sa meniacich  daňových a účtovných predpisoch.
Byť spoľahlivým a kompetentným obhajcom záujmov nášho klienta voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia, štátnym orgánom a ďalším tretím stranám.
Byť spoľahlivým a lojálnym partnerom pre našich klientov,  zamestnancov a dodávateľov.
Chrániť v maximálnej možnej miere dôverné informácie o klientovi a jeho súkromie.
Poskytovať služby na vysokej profesionálnej a kvalitatívnej úrovni.
Zabezpečiť komplexné služby od úrovne spracovania dokladov, cez úroveň spracovania dát, prezentácie účtovných výsledkov, návrhov nápravných opatrení až po úroveň podpory pri ich zavádzaní.
Prispievať k všestrannému rozvoju nášho klienta.

Stratégia

Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorá sa od nás očakáva pri plnení našich úloh u klienta. Preto okrem vysokého morálneho kreditu, musí každý náš zamestnanec spĺňať osobnostné predpoklady ako po ľudskej tak aj po profesionálnej stránke. Preto naša spoločnosť vytvára podmienky a tlak na neustále štúdium zákona, sledovanie jeho neustálych zmien a výmenu skúseností. Okrem štúdia je jednou z najdôležitejších zdrojov informácií spolupráca so stavovskými organizáciami (Slovenským zväzom účtovníkov, Slovenskou komorou audítorov, Slovenskou komorou daňových poradcov), spolupráca s audítormi a poradenskými spoločnosťami a renomovanými právnymi kanceláriami.

Uvedomujeme si, že účtovníctvo je spracovávanie dát. Veľkú pozornosť venujeme preto aj informačným technológiám. Naša spoločnosť spoluvyvíjala a už dlhé roky používa ekonomický informačný software „EMPIRE BUSINESS“. Tento ekonomický software nám ako aj našim klientom zabezpečuje on-line prístup k účtovným a manažérskym dátam priamo na „stôl“ a z tohto titulu vieme poskytnúť klientovi aktuálne ekonomické informácie o hospodárskych výsledkoch ako aj rôzne prehľady a pohľady, ktoré klient potrebuje k svojej činnosti a bežnému manažérskemu rozhodovaniu (napr. prehľad nákladov, výnosov, pohľadávok, záväzkov atď.) .

SLUŽBY A PRODUKTY

OBLASŤ

FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

OBLASŤ

DAŇOVÁ

OBLASŤ

IT

OBLASŤ

MIEZD A PERSONALISTIKY

OBLASŤ

CONTROLING

OBLASŤ

VÝKAZNÍCTVO (REPORTING)

Oblasť

Finančného účtovníctva

Správa prvotných účtovných dokladov a finančných záznamov vašej spoločnosti je základným atribútom pre správne rozhodavanie a plánovanie. Presnosť a transparentnosť sú rozhodujúce, pokiaľ ide o finančnú dôveryhodnosť vašej spoločnosti.

Vzhľadom na neustále sa meniace legislatívne prostredie chápeme, že proces vedenia a správy účtovných záznamov môže byť veľmi nudný a časovo náročný a pre spoločnosť, ktorá sa snaží venovať svojej hlavnej zárobkovej činnosti až intelektuálne a časovo nemožný. Naša spoločnosť ProAudit, s.r.o. je tu, aby pomohla zmierniť túto záťaž. Poskytujeme vám stručné, ľahko zrozumiteľné a presné finančné nástroje na budovanie a ochranu vášho podnikania.

Ponúkame širokú škálu služieb všetkým typom a veľkostiam podnikov od samostatne zárobkovo činných osôb až po veľké firmy. Veríme, že každá firma, bez ohľadu na jej veľkosť, môže profitovať z toho, že bude mať špecializovaný tím profesionálov v oblasti účtovníctva, ktorí spravujú jeho záznamy, a prispôsobíme vám organizáciu týchto záznamov tak, aby Vám najviac vyhovovli!

Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú najmä:

 1. mandátne vedenie účtovníctva
 2. vytvorenie smerníc pre oblasť účtovníctva
 3. posúdenie  a prípadne korekciu účtovnej osnovy a jednotlivých účtov a ich náplní v zmysle postupov účtovania pre podnikateľov vydaných pod č. j. 740/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
 4. zharmonizovanie účtovníctva vo väzbe na zákon o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
 5. kontrola metodiky účtovníctva
 6. zastupovanie pri elektronickej komunikácii s Finančným úradom so zaručeným elektronickým podpisom

Oblasť

Daňová

 1. vypracovanie (aj jednorázovo) daňových priznaní na:
  • daň z príjmu fyzických osôb
  • daň z príjmu právnických osôb
  • daň z pridanej hodnoty
  • daň z motorových vozidiel
 2. tvorba a implementácia daňovej metodiky
 3. ochrana záujmov klienta pri prebiehajúcich daňových kontrolách a sporoch

Oblasť

IT

 • mandátne vedenie účtovníctva
 • vytvorenie smerníc pre oblasť účtovníctva
 • posúdenie a prípadnú korekciu účtovnej osnovy a jednotlivých účtov a ich náplní v zmysle 
  postupov účtovania  pre podnikateľov vydaných FMF pod č.j. V/20.100/1992
 • zharmonizovanie účtovníctva vo väzbe na zákon o účtovníctve č. 563/91 Zb. v znení neskorších 
  predpisov
 • kontrola metodiky účtovníctva
 • kontrola účtovníctva a účtovnej agendy
 • audit spoločnosti
 • zastupovanie pri komunikácií s daňovým úradom

Oblasť

Miezd a personalistiky

Vieme, že starostlivosť o vašich zamestnancov zvyšuje produktivitu a lojalitu. Zo všetkých funkcií vašej firmy, ktorá by mala byť najmenej komplikovaná a ľahko spravovateľná, je vaše mzdové účtovníctvo.

Nechajte nám ukázať Vám,že spracovanie miezd môže byť jednoduché a efektívne napriek tomu, že je to zložitá a sofistikovaná cast účtovníctva a výkazníctva ktorá okrem iného zahŕňa:

 1. Vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov a ľudí zamestnaných v pracovnom alebo obdobnom pomere
 2. styk s inštitúciami soc.zabezpečenia, zdrav.poisťovňami, úradom práce
 3. Odhlášky a prihlášky prichádzajúcich a odchádzajúcich zamestnancov
 4. Vypracovanie výplatných pások pre zamestnancov (mesačne) a ich diskétne zasielanie
 5. Vypracovanie rekapitulácie miezd (mesačne)
 6. Vypracovanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu a ich podanie
 7. Vypracovanie ročných mzdových listov
 8. Vypracovanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a poistného
 9. Vypracovanie štandardných potvrdení pre zamestnancov

Oblasť

Controling

Controlling, od slova „to controll“ znamená riadiť. Na základe podrobného sledovania prvotných nákladov , výnosov, aktív a pasív Vám poskytneme priamo na Váš stôl informácie o stave Vašej spoločnosti, na základe ktorých viete kvalifikovane rozhodovať o riadení Vašej spoločnosti, o nových projektoch a produktoch v reálnom čase. Táto informačná nadstavba finančného účtovníctva umožňuje sledovanie hospodárenia v 4 rôznych úrovniach alebo ich kombinácii:

 • Stredisko
 • Aktivita
 • Produkt
 • Projekt

Oblasť

Výkazníctvo

 1. Týždňové, mesačné, štvrťročné alebo ročné výkazy vychádzajúce z pravidelného vedenia finančného účtovníctva
 2. výkazy pre štatistický úrad
 3. výkazy pre inštitúcie soc.zabezpečenia, zdrav.poisťovne, úrad práce
 4. managementom  definované výkazy
 5. majiteľmi definované výkazy
 6. projekcia CASH FLOW

Klúčový nástroj pre vedenie účtovníctva

Software

„EMPIRE BUSINESS“


Uvedomujeme si, že účtovníctvo je spracovanie dát. Veľkú pozornosť venujeme preto  informačným technológiam. Naša spoločnosť spoluvyvíjala a už dlhé roky používa ekonomický informačný software „EMPIRE BUSINESS. Tento ekonomický software nám ako aj našim klientom zabezpečuje on-line prístup k účtovným a manažérskym dátam priamo na „stôl“ a z tohto titulu vieme poskytnúť klientovi  aktuálne ekonomické informácie o hospodárskych  výsledkoch ako aj  rôzne prehľady a pohľady, ktoré klient potrebuje k svojej činnosti a bežnému manažérskemu rozhodovaniu (napr. prehľad nákladov, výnosov, pohľadávok, záväzkov atď.) .

Systém EMPIRE  BUSINESS je modulárny systém. Najväčší význam má použitie čo najširšieho počtu modulov pretože potom sú rôzne informácie zadávané v prvotných evidenciách najefektívnejšie využité. Spoločnosť ProAudit, má prístup ku všetkým moduloma načastejšie používané  sú: ACC-účtovníctvo, ORG- Controling, ADM-Administrácia, HRS-Manažment ľudských zdrojov.  Migrácia údajov resp. Export do iných informačných systémov  má náš ekonomický software zabezpečený cez rôzne typy súborov : CSV súbor, PDF súbor, XML súbor, textový súbor,  Microsoft rtf súbor neformátovaný, Microsoft Word rtf súbor.

Majitelia a zamestnanci spoločnosti ProAudit, s.r.o. Vám poskytnú komplexný softvérový výcvik a podporu, ktorý vám umožní vytvoriť si vlastné oddelenie informácií  a výkazníctva. Môžeme byť vašim podporným systémom, aby ste mohli vziať opraty financií vašej spoločnosti do vlastných rúk. ČI ste už profesionálny užívateľ alebo  len začiatočník, veľmi jednoducho si budete môcť sami zo svojho pracovného stola zistiť:

 • Záväzky z obchodného styku
 • Pohľadávky z obchodného styku
 • Mzdové náklady a náklady na sociálne zabezpečenie zamestnancov
 • Stavy bankových účtov a pokladne
 • Rôzne prehľady na základe vašich požiadaviek
 • Základné výkazy definované štátom (Súvahu a Výkaz ziskov a strát)

TÍM

Jana Prímusová

Jana Prímusová je  spolumajiteľkou a konateľkou spoločnosti ProAudit, s.r.o. s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti účtovníctva a daní.

Počas práce vo verejnom sektore ako aj v podnikateľskom prostredí zistila, že majitelia malých podnikov potrebujú renomovanú a dôveryhodnú profesionálnu účtovnú firmu, ktorá im pomôže pri riešení každodenných účtovných úloh. Zmierňovanie tohto stresu by mohlo majiteľom malých a stredných podnikov pomôcť sústrediť sa na to, čo robia najlepšie, zatiaľ čo sa my a náš tím sústreďujeme na to, čo robíme najlepšie my – účtovníctvo, ekonomické poradenstvo, konzultácie  a reporting!

Jej odborné znalosti sa uplatňujú v oblasti účtovníctva, kontrolingu, obchodných konzultáciách a hodnoteniach, finančnom a daňovom výkazníctve pre mnohých majiteľov malých a stredných podnikov v širokej škále odvetví.

ikona telefónu

ikona mailu

Jana Prímusová

Radoslav Prímus

Radoslav Prímus je  spolumajiteľom a konateľom spoločnosti ProAudit, s.r.o. s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti účtovníctva a daní.

Má na starosti najmä komunikáciu s klientami, ako aj technickú podporu pri poskytovaní softvérových služieb pre našich klientov.

ikona telefónu

ikona mailu

Radoslav Prímus

Elena Cigáňová

Senior účtovník. Má na starosti kompletné vedenie účtovných záznamov, tzn. od evidencie prvotných účtovných dokladov, cez kontrolu zaúčtovaných položiek až po zostavenie účtovnej závierky a vytvorenia daňového priznania so všetkými jeho prílohami. Prax v odbore viac ako 30 rokov.

ikona telefónu

ikona mailu

Elena Cigáňová

Petra Stacherová

Senior mzdový účtovník.

Má na starosti personálne a mzdové záležitosti zamestnancov našich klientov. Taktiež má na starosti komunikáciu s inštitúciami sociálneho a zdravotného zabezpečenia našich klientov. Stará sa o zamestancov od ich prihlásenia na potrebné inštitúcie, cez samotný výpočet čistých miezd až po zaúčtovanie potrebných položiek vychádzajúcich z výpočtu miezd na príslušné účty vo finančnom účtovníctve. Prax v odbore viac ako 15 rokov. 

ikona telefónu

ikona mailu

Petra Stacherová

FAQ

Ktoré druhy informácií pravidelne dostanem?

Zvyčajne ide o súvahu a výkaz ziskov a strát, záväzky a pohľadávky z obchodného styku ako aj iné výkazy založené na Vašich potrebách.

Ktorý druh účtovného softvéru používate?

Používame ekonomický informačný systém EMPIRE (ktorého sme spoluautormi) ako náš základný účtovný softvér. Umožňuje vzdialený prístup ku klientovým dátam, čo značne upresňuje a zjednodušuje prácu všetkým zúčastneným stranám. Najčastejšie používané moduly sú: Finančné účtovníctvo, Fakturácia, Ľudské zdroje. Sú samozrejme vnútorne previazané tak, aby boli dáta okamžite k dispozícii pre reporting.

Ako od Vás získam potrebné informácie?

Keďže sme zvyknutí pracovať s klientmi po celom území Slovenska, navrhli sme systém, v ktorom nemusíte robiť veľa, aby ste pre seba získali potrebné údaje od nás prostredníctvom internetu.

Aké doklady potrebujete k tomu, aby ste nám poskytli Vami prezentované služby?

Pracujeme so základnými účtovnými dokladmi ako sú dodávateľské faktúry (faktúry od dodávateľov) , odberateľské faktúry (faktúry vystavené obberateľom), pokladničné doklady, mesačné výpisy z účtu, výpisy z kreditnej karty, informácie o zamestnancoch atď.

Prečo by som si mal objednať vedenie účtovníctva ako službu od Vás namiesto toho, aby som si zamestnal účtovníčku?

Zamestnanci na plný úväzok potrebujú odbornú prípravu a dohľad, dostávajú drahé zamestnanecké výhody a vynakladajú sa náklady na ich vybavenie. Taktiež nemusíte vynakladať finančné prostriedky na kúpu alebo prenájom informačného systému a jeho aktualizáciu, ktorú dostávate v prípade vedenia účtovníctva prostredníctvom našej spoločnosti v cene služby.

Aké sú ceny za Vaše služby?

Ponúkame našim klientom nákladovo efektívny spôsob, ako poskytnúť každý mesiac všetky potrebné služby v oblasti účtovníctva bez "prekvapujúcich" prekvapení pri účtovaní jednotlivých účtovných položiek prostredníctvom našich pevných mesačných paušálov. Absolvujte bezplatnú konzultáciu s vedením našej spoločnosti, aby ste dostali svoju bezplatnú a k ničomu nezaväzujúcu informáciu o cene za vedenie účtovníctva pre Vašu spoločnosť alebo pre Vás.

Prečo by som si mal objednať služby od Vás a nie od účtovníka, fyzickej osoby? Mohol by byť lacnejší.

S nami sa postará o Vaše doklady a poskytovanie služieb tím profesionálnych účtovníkov a my sme vám k dispozícii 5 dní v týždni. Mnohí klienti prichádzajú k nám od sólo účtovníkov, pretože nedostávajú informácie včas alebo preto, že účtovník nevie, čo robí, pretože si toho na seba zobral vela.

Jednoducho nie je zastupiteľný!

Akú mám záruku, že bude informácie dostávať pravidelne?

Absolútne! Akonáhle sme zjednodušili systém vedenia účtovníctva, zaručujeme, že budete mať mesačné finančné výkazy do 20. dňa každého mesiaca bez toho, aby ste na to dali akýkoľvek pokyn, ak budete postupovať podľa nášho systému. V opačnom prípade máte naše služby v nasledujúcom mesiaci zdarma.

Čo sa stane, keď pri výkone svojej služby urobíte chybu? Nechceli by sme znášať finančné postihy za niekoho iného.

Plne to chápeme. Sme však ľudia a akokokoľvek dbáte na to, aby ste neurolili chybu, nikdy sa to nedá absolútne vylúčiť. Mysleli sme samozrejme aj na takýto prípad a naši zamestnanci sú automaticky poistení proti škode vzniknutej pri výkone svojho povolania. Ďalšou úrovňou Vašej ochrany je taktiež to, že samotná spoločnosť je poistená v rámci poskytovania svojich služieb.

V prípade preukázania sa našeho pochybenia Vám budeme všetky finančné postihy refundovať.

PRO AUDIT s.r.o.

Petra Jilemnického 1204/3 960 01 Zvolen

Tel. :

045 5331 638

E-mail. :

info@proaudit.sk